معرفی منتخبین جشنواره مفلحون

ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر استان خراسان رضوی


یوسف امینی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
صدیقه خدیوی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 80 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
علی بخشی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 80 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
معصومه اسمی زاده
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 71 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مهدی شفیعی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 71 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
نور محمد یار محمدی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
غلامعلی سلیمانی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مهدی شریفی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
هادی آهنگر مقدم
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سید رضا حسینی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سید مجید مظلومی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حسن امانی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سید جلیل رضائی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد یوسف نوفرستی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مسعود محمدی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حجت الاسلام عبداللهی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
بی بی حمیده سادات محمدی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
غلامعلي سليماني
در سال ۹۷ از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد حديدي
در سال ۹۷ از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد حديدي
در سال 98 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
غلامعلي سليماني
در سال 98 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
منصور رشیدی پور
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
داود هاشمی غزنینی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مرتضی امرائی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 82 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مرتضی رحمانیان
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 80 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مختار تقوایی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 80 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حجت الاسلام محسنی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 80 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حسن فدایی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 80 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سید مجتبی مدنی بجستانی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 79 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سید علی رحمتی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 79 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای حسن زاده
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 78 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مهدی حسن زاده
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 78 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مهدی رجبی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 77 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای ظریفی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 77 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حجت الاسلام طاووسی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 77 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
جواد محمد یاری
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 77 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
احمد مهدوی معین
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 76 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای رستگار مهر
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 76 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
رضا علیپور
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 76 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مجید مرادی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 75 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مهدی منصور زاده
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 75 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مصطفی نشیبی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 75 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد جمعه زاده
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 75 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
علی نیک مرام
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 74 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حسین احمدی نژاد
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 74 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای توکلی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 74 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حسن مهدویان
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 73 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای طاووسی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 73 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مریم کنعانی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 73 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
فهیمه داوری
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 72 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای شاه قلی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 72 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
ولی الله صداقتی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 71 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سید محمود علائی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 70 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حسین جوان بخت
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 69 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد جواد غلامی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 69 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای منظری
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 69 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد رضا حسینی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 68 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
فائزه تقی آبادی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 67 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حسن سکه خضری
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 66 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
غلامرضا میر زاده
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد مزینانی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
امیر حسین مغیثی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سید رضا صادقیان
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد رضا امینیان
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سیده فاطمه ازهری
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مصطفی اسلامی فر
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مریم السادات ملک جعفریان
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد دانشور
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حسن براتي
در سال ۹۷ از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سيد محمد رضا حسيني
در سال ۹۷ از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
تكتم يعقوبي
در سال ۹۷ از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
منيژه موسي نژاد
در سال ۹۷ از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
هادی بافندگان مجاور
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سید ادریس زاهدی پور
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سید محمدعلی پریزاد
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
کاظم کهندل
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سیده فهیمه سید موسوی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 62 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حمید زرشکی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 60 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
ربابه حسین پور
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 60 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
قاسم زارع
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 60 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد حسن جباری ثانی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 60 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
قاسم زرقانی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 58 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
فاطمه صفاری
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 58 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حسین صدیق
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 58 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
فاطمه صفار زاده
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 58 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
الهام باقرپور
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 58 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
معصومه غنی آبادی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 58 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محبت شریفی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 57 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد اسماعیل عباس زاده
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 57 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد علی نقیبی پور
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 56 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سید محمد رضا هاشمی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 56 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
علی لشکری
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 56 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مهدی مجدی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 56 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حبیب تاج آبادی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 54 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مجید مرشدلو
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 54 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای فنایی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 54 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
علی فخرآبادی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 53 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای زمان
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 53 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
فاطمه رضوانی فر
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 53 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
جلال نجارتربقان
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 52 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
علی اصغر زمانی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 52 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
عبدالله احسان فر
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 51 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
علی رضا صداقتی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 50 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مرتضی براتی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 50 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای ملکی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 50 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
احسان رسائی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 49 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
آقای زنگنه
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 49 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مسلم عطایی بر آباد
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 48 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
سعید بافندگان
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 47 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حمید حمیدی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 47 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
هادی کاظمی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 46 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد رضا هاشمی اصل
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 45 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
علی ابراهیمی کلاته
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 44 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حسن زمانی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 43 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
علی عزیزی مقدم
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 42 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمد عیدی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 41 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
مجتبی طاهری
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 40 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حسین کمالی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 39 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
علی مشمول
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 38 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
رضا راستگو
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 38 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
حمید رضا خوش ذات
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 37 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
علی محمد غلامی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 36 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
احسان حسنی
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 34 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
محمود نیکنام
در سال ۹۷ از سازمان های نظامی با امتیاز 33 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.
غلامرضا رمضانی
در سال 95 از ادارات و سازمان ها با امتیاز 0 حائز رتبه برتر جشنواره مفلحون شدند.